Privatlivspolitik for Techværnet

1. Formål

1.1. Techværnet har vedtaget denne privatlivsbeskyttelsespolitik, der fortæller dig, hvordan Techværnet behandler dine persondata.

2. Kontaktoplysninger

2.1. Techværnet er dataansvarlig, og sikrer, at dine persondata behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Kontaktoplysninger hos Techværnet:

Kontaktperson: Holger Thorup

Adresse: Vestre Teglgade 8A 4TV

CVR: 41251093

Telefonnr.: +45 60 55 07 09

Mail: holger@pelion.app

Website: c19.dk

3. Techværnet sikrer fair og transparent databehandling

3.1. Når Techværnet beder dig om, at stille dine persondata til rådighed for os, oplyses du om, hvilke data der behandles om dig og til hvilket formål. Du modtager oplysning herom på tidspunktet for indsamling af dine persondata.

3.2. Hvis Techværnet indhenter data om dig fra andre, f.eks. en myndighed eller samarbejdspartner, oplyses dette til dig senest 10 dage efter, at persondataen er indhentet. Techværnet oplyser også om formålet med indhentningen og det lovgrundlag, der giver Techværnet adgang til at indhente dine persondata.

4. Hvilke data der indsamles

4.1. Techværnet behandler persondata om den enkelte i forbindelse med tilvejebringelse og offentliggørelse af et overblik over symptomer i befolkningen i forbindelse med udbrud af epidemier, herunder COVID-19.

4.1. Persondataen der behandles omfatter følgende personoplysninger: telefonnummer, postnummer, fødselsdato, køn, antal personer i husstanden (herunder antal af børn under 18 år), helbredsoplysninger, samt hertil relaterede oplysninger.

Herudover behandles persondata som den enkelte selv aktivt har givet til Techværnet, f.eks. oplysninger den registrerede deler selv deler med Techværnet.

5. Anvendelse og opbevaring af indsamlede persondata

5.1. Formålet med indsamling og behandling af persondata, er for at kunne tilvejebringe og offentligøre et overblik over symptomer i befolkningen i forbindelse med udbrud af epidemier, herunder COVID-19.

6. Opbevaring

6.1. Oplysningerne opbevares i det tidsrum, der er tilladt i henhold til lovgivningen, og slettes, når persondataen ikke længere er nødvendige for Techværnet. Perioden afhænger af karakteren af oplysningen og baggrunden for opbevaringen.

7. Videregivelse af oplysninger

7.1. Techværnet videregiver udelukkende persondataoplysninger til tredjeparter i overensstemmelse med, hvad der er anført i denne privatlivspolitik.

7.2. Techværnet kan videregive oplysningerne, såfremt Techværnet er forpligtet til at videregive eller dele persondata for at overholde en retslig forpligtelse. Videregivelse kan også ske efter anvisning fra en domstol eller en anden myndighed, eller for at beskytte varemærker, rettigheder eller ejendomsret. Dette indebærer udveksling af oplysninger med andre Foreninger og organisationer med henblik på beskyttelse mod svindel.

7.3. Techværnet anvender tjenesteudbydere og databehandlere, der udfører arbejde på vores vegne. Tjenesterne kan fx være serverhosting og systemvedligeholdelse, e-mail service, m.m. Disse samarbejdspartnere kan få adgang til data i det omfang, det er nødvendigt for at levere deres tjenester og services. Samarbejdspartnerne vil være kontraktligt forpligtet til at behandle alle data strengt fortroligt og har dermed ikke tilladelse til at anvende data til andet end, hvad der er omfattet af den kontraktuelle forpligtelse over for Techværnet, ligesom Techværnet løbende kontrollerer, at samarbejdspartnere overholder deres forpligtelser.

7.4 Såfremt Techværnet, undtagelsesvist, videregiver persondata til en tjenesteudbyder eller databehandler uden for EU, sikrer Techværnet overholdelse af de krav lovgivningen stiller til sådanne overførsler.

8. Cookies

8.1. Hvad er cookies?

8.1.1. Cookies er små tekstfiler, der indeholder bogstaver og tal, som sættes på din computer eller anden enhed. Cookies sættes, når du besøger et websted, der bruger cookies, og de kan bruges til at holde styr på, hvilke sider du har besøgt, de kan hjælpe dig til at fortsætte, hvor du slap, eller de kan huske dine sprogindstillinger eller andre præferencer.

8.1.2. Hvis Techværnet placerer cookies, bliver du informeret om anvendelsen og formålet med at indsamle data via cookies. Før Techværnet placerer cookies på dit udstyr, beder Techværnet om dit samtykke. Nødvendige cookies til sikring af funktionalitet og indstillinger kan dog anvendes dog uden dit samtykke.

8.2 Techværnet anvender følgende former for cookies:

8.2.1 Tekniske cookies: Tekniske cookies er nødvendige for, at langt de fleste hjemmesider fungerer, som de skal. De sørger også for, at du ikke hele tiden ryger af den hjemmeside, du besøger. Du kan læse mere om tekniske cookies her.

8.2.2. Du kan altid afvise og slette cookies på din computer ved at ændre indstillingerne i din browser. Hvor du finder indstillingerne afhænger af, hvilken browser du anvender. Du skal dog være opmærksom på, at hvis du gør det, er der mange funktioner og services på internettet, du ikke kan bruge.

9. Sikkerhed

9.1 Techværnet beskytter dine persondata og har vedtaget interne regler om informationssikkerhed, som indeholder instrukser og foranstaltninger, der beskytter dine persondata mod at blive tilintetgjort, gå tabt eller blive ændret mod uautoriseret offentliggørelse, og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.

9.2 Techværnet har fastlagte procedurer for tildeling af adgangsrettigheder til de af vores medarbejdere, som behandler persondata, der afdækker oplysninger om personlige interesser og vaner. For at undgå datatab tager Techværnet løbende back up af persondataen og beskytter fortroligheden og autenciteten af dine data ved hjælp af kryptering.

9.3 I tilfælde af et sikkerhedsbrud, der resulterer i en høj risiko for dig for diskrimination, ID-tyveri, økonomisk tab, tab af omdømme eller anden væsentlig ulempe, vil Techværnet underrette dig om sikkerhedsbruddet så hurtigt som muligt.

10. Dine rettigheder

10.1. Generelt

10.1.1 Hvis du ønsker at få adgang til dine data, få dem rettet eller slettet, eller gøre indsigelse mod vores databehandling, undersøger Techværnet, om det er muligt og giver dig svar på din henvendelse så hurtigt som muligt og senest en måned efter modtagelse af din henvendelse.

10.2. Adgang til dine persondata

10.2.1 Du har til en enhver tid ret til at få oplyst, hvilke data Techværnet behandler om dig, hvor de stammer fra, og hvad vi anvender dem til. Du kan også få oplyst, hvor længe opbevaringen af dine persondata finder sted, og hvem der modtager data om dig, i det omfang der sker videregivelse af dataen.

10.2.2 Såfremt du anmoder om det, kan Techværnet give dig adgang til de data, der behandles om dig. Adgangen kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, til forretningshemmeligheder og immaterielle rettigheder.

10.2.3 Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at henvende dig til Techværnet. Vores kontaktoplysninger finder du øverst under punkt 2.1.

10.3. Retten til at få unøjagtige persondata rettet eller slettet

10.3.1 Hvis du mener, at de persondata, Techværnet behandler om dig, er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. Du skal henvende dig til Techværnet og oplyse os om, hvori unøjagtighederne består, og hvordan de kan rettes.

10.3.2 I visse tilfælde vil Techværnet have en forpligtelse til at slette dine persondata, såfremt du anmoder herom.

10.3.3 Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser.

10.3.4 Når du henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine persondata, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

10.4 Indsigelse mod opbevaringen af data, samt udlevering af data

10.4.1 Du har ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine persondata. Du kan også gøre indsigelse mod Techværnets videregivelse af dine data til markedsføringsformål. Du kan bruge kontaktoplysningerne øverst til at sende en indsigelse. Hvis din indsigelse er berettiget, ophører behandlingen af dine persondata.

10.4.2 Du har ret til at modtage de persondata, du har stillet til rådighed for Techværnet, og den data der er indhentet om dig hos andre aktører på baggrund af dit samtykke. Hvis Techværnets behandler data om dig som led i en kontrakt, hvor du er part, kan du også få tilsendt dine data. Du har også ret til at overføre disse persondata til en anden tjenesteudbyder.

11. Version

Denne privatlivspolitik er senest ændret d. 19. marts 2020

COVIDmeter erstatter C19.DK

For tre uger siden byggede vi c19.dk som en håndsrækning til sundhedsmyndighederne. I de forgangne uger har mere end 32.000 danskere meldt sig til at bidrage på c19.dk.

Vi besluttede tidligt, at c19.DK ikke ville gå live uden myndighedernes accept. Nu har Sundhedsministeriet besluttet at bygge egen løsning: COVIDmeter, og det glæder os, at ideen bag c19.dk endelig kommer i brug.

Tusinde tak for den enorme støtte blandt frivillige, tilmeldte og presse.

Holger Thorup og Martin Permin
Techværnet


Mange tak for jeres velvilje til at hjælpe myndighederne med at svare på spørgsmål om jeres helbred. Vi håber, at I fremover vil bruge Statens Serum Instituts nye officielle løsning – COVIDmeter. Jeres indsats er af stor betydning for vores muligheder for at vurdere udbredelsen af COVID-19 i samfundet.Magnus Heunicke, Sundheds- og ældreminister


C19.DK henviser til Sundshedsministeriets selvrapporteringsløsning